top eleven football manager

•ˆอˆุ”หลาหรือสิˆ‡—ีˆ„ˆา€‰ลีˆย–‰า„ำ•อš‚อ‡„ุ“ˆะ "ƒŠˆ" ล‰ว„ุ“สามาร–สร‰า‡ราย„”‰ละ„ุ“สามาร–—ำ€Šˆ™™ั‰™‚”ยาร€‚‰ารˆวมŸุ•šอลŸ™•า‹ีลี€‡ิ™ˆอ™—ีˆˆะรˆวม€›‡™ห™ึˆ‡ƒ™ลี€หลˆา™ี‰„ุ“ˆะ•‰อ‡•ระห™ั–ึ‡Žระ€šียš‚อ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าารมา•รา™ละŽระ€šียš—ั‰‡หม”—ีˆ ™ำ„›สูˆœล•อš—™—ีˆ••ˆา‡ั™ละ„วาม€สีˆย‡—ีˆƒหˆวˆาˆำ™ว™€‡ิ™—ีˆ„ุ“›‰อ™หม‰อ—ีˆƒหˆวˆา€‡ิ™ ™อˆา™ี‰ยั‡„ล‰ายัšาร‚อ€‡ิ™สระวˆาย™‰ำสˆว™ƒหˆ‚อ‡Ÿุ•šอล€‡ิ™ˆิ™•™าาร€ว‡š„‹•Œ‚อ‡ลี—ีˆมี„วาม„ล‰าย„ลึ‡ั™ ละสำหรัšžั™‚อ‡€ว‡š„‹•Œƒ™›ัˆˆุšั™„ุ“สามาร–มัˆ™ƒˆ„”‰วˆา€ว‡š„‹•Œˆำ™ว™มาˆะ€›‡™ารหลอลว‡ˆึ‡มัˆะระมั”ระวั‡Ÿุ•šอลŸ™•า‹ีšา‡ลีˆะ€รีย€‡š€‡ิ™—ีˆ„ุ“ˆะ„”‰รัš€‡ิ™ƒ™ละ€หลˆา™ี‰ล‡—ะ€šีย™„ˆา˜รรม€™ียม•ั‰‡•ˆ $ 30 –ึ‡ $ 500 สำหรัš€ว‡š„‹•Œ„รั‰‡ƒหˆอี ›ระ€ —‚อ‡ Ÿ™•า‹ีลีŸุ•šอล€‡ิ™—ีˆ€รียวˆาลี†ˆา•ัว•าย‹ึˆ‡อาˆ€›‡™Šืˆอ™ˆาลัว •ˆมั™šิ”สมารŒ—ส™ุส™า™—ีˆˆะˆิ™•™าาร€ม อะ„รลี†ˆา•ัว•าย™ี‰„มˆ€›‡™—ีˆรวม€ม—า‡ส–ิ•ิ‚อ‡ ol ”ี‚อ‡ลีŸ™•า‹ีัš€ส‰™›ระ‚อ‡ pick'em อยูˆรอ”มั™€›‡™สˆว™ห™ึˆ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าาร—ีมŸุ•šอลƒ™วิ—ยาลัย—ีˆมีาร‚™า™™ามวˆา€›‡™—ีม—ีˆž‰ - Underdogs ƒ™ handicapping ส–า™าร“Œ€รายั‡„‡อยารู‰อยา€ห‡™€žืˆอ”ูวˆา—ีม‡า™™ี‰”ำ€™ิ™ารƒ™ส–า™าร“Œ€Šˆ™ Underdogs €ลˆ™—ีˆอยูˆƒ™€มือ‡š‰า™€ิ”‚อ‡•™ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™วั•–ุ›ระส‡„Œšิ•ละ trashes —ั‰‡หม”สˆว™šุ„„ล—ีˆ€รามี„วาม€อ™€อีย‡ ‚”ยˆะลš”‰า™ "fandom" ‚อ‡—ีมส™ัšส™ุ™ƒ™‚ล‚อ‡ ™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล , •‰ม•ˆอ€›‡™ิˆรรม—ีˆ—ำ‡า™„”‰”ีƒ™ร“ีสˆว™ƒหˆ รวม€—„™ิ„›ัˆˆัย handicapping šา‡™ว‚™‰มอืˆ™ † ารž™ั™Ÿุ•šอลละ„ุ“ˆะ„”‰รัš›ระ‚ยŠ™Œ—ีˆ„ุ“•‰อ‡Š™ะƒ™อั•รา•ˆอรอ‡™ี‰ˆะ•ั‰‡„ˆายั‡„‡ƒ™วั™™ี‰ละ€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™ƒ™‚ลารž™ั™‚“ะ—ีˆ "สาย€‡ิ™". ระˆายˆุ”ละส–า™—ีˆ—ีˆ€ริˆมมี›ัหาัšาร€ลˆ™ารž™ั™ƒ™อั•รา•ˆอรอ‡หรือสิˆ‡—ีˆ€รียวˆาสาย€‡ิ™‡„ือ

มี ˆำ™ว™มา—ีˆ„มˆ•ร‡ั™ ˆำ™ว™มาหรือ€ลˆ™ารž™ั™ bettors ˆะ€”ิมžั™ัš—ีม‚›ร”—ีˆˆะŠ™ะละˆะ„มˆ•ˆอรอ‡—ีˆ€—ˆา€—ียมั™šุŠ„มารŒ•‰อ‡าร”ั‡™ั‰™วิ˜ี—ีˆ—ุ„™สามาร–—ำ€‡ิ™€มืˆอ—ุ„™€›‡™€”ิมžั™สำหรัšารžู”, „ˆอ™•ŒƒŠˆ„หม? ”ั‡™ั‰™šุŠ„มารŒžั’™าวิ˜ีาร€”ิมžั™อืˆ™ละสิˆ‡—ีˆ€รียวˆา‚อ‡„วามžยายาม—ีˆœˆา™€›‡™อยูˆ–‰า„ุ“€›‡™›ระ€ ——ีˆ„มˆŠอšารž™ั™œˆา™—า‡„า”€”าละ manically •‰อ‡าร€žีย‡„ˆส–ิ•ิ€มืˆอมั™มา–ึ‡ •‰ม•ˆอล‰ว handicapping ส–ิ•ิ€›‡™€มสำหรัš„ุ“ƒ™รู›šš‚อ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอลอี€มืˆอมั™มา–ึ‡ handicapping €›‡™•‰ม•ˆอส–า™าร“Œ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™ eerily „ล‰ายัšระšš•‰ม•ˆอƒ™šริš——ีˆ„ุ“ำลั‡ˆ”ˆˆออยูˆัšห™ึˆ‡ƒ™—ีม‡า™ละำัšารƒ™ารวิ€„ราะหŒวิ˜ีาร—ีˆอั•รา„ˆา‚”ยสาร—ีˆ—ีมอยูˆƒ™ส–า™าร“Œšา‡อยˆา‡—ีˆ •ัวอยˆา‡ˆะ€›‡™รˆา‡ˆิ™•™าารละสˆว™ห™ึˆ‡ˆะระ—ำมาวˆาระยะ€วลา‚อ‡ฤ”ู NFL •‰ม•ˆอˆุ”™ี‰ยั‡มีวิ˜ี—ีˆ••ˆา‡‚อ‡วิ˜ีาร—ีˆœู‰Šมสามาร–—ำ™าย€Šˆ™€”ียวัšาร„ำ™ว“—ีˆล‡—‰ายหรือœลลัž˜Œ‚อ‡าร‚ˆ‡‚ั™ีฬา•อ™™ี‰—ีˆ™ีˆ€›‡™€„ล‡”ลัš€žิˆม€•ิมสำหรัš€รามี€ีˆยวัš™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล‚”ย€‰žาะารž™ั™žิาร ห™ึˆ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™€›‡™•‰ม•ˆอ—า‡ส–ิ•ิ€”ิมžั™handicappers €หลˆา™ี‰€›‡™„™—ีˆอาศัยอยูˆƒ™ส–ิ•ิ€Šˆ™ˆำ™ว™ระ—ืš „™€หลˆา™ี‰—ำƒห‰—า‡€ลือ‚อ‡žว€‚า‚ึ‰™อยูˆ—ั‰‡หม”ƒ™•ัว€ล‚หรือส–ิ•ิ ƒ™า™ะ—ีˆ€›‡™™ัž™ั™Ÿุ•šอล„ุ“ˆะมี„วามสุ‚—ีˆˆะ€รีย™รู‰วˆามีส–ิ•ิˆำ™ว™มาสามาร–ƒŠ‰€žืˆอž™ั™Ÿุ•šอล‚อ‡„ุ“„ุ“ˆะ„”‰รัš€ลือˆาส–ิ•ิšš”ั‰‡€”ิม; •ัวอยˆา‡รายŠืˆอ‚อ‡ˆุ”สำหรัš / ˆุ”•ˆอ มีส–ิ•ิ—ีˆมี€žีย‡™ัž™ั™ีฬา—ีˆอยูˆƒ™ƒˆ€Šˆ™œู‰—ีˆอาศัยอยูˆƒ™š‰า™

game sport, game sport, football game

lundi 25 juin 2012 11:51


top eleven football manager

มี ˆำ™ว™มา—ีˆ„มˆ•ร‡ั™ ˆำ™ว™มาหรือ€ลˆ™ารž™ั™ bettors ˆะ€”ิมžั™ัš—ีม‚›ร”—ีˆˆะŠ™ะละˆะ„มˆ•ˆอรอ‡—ีˆ€—ˆา€—ียมั™šุŠ„มารŒ•‰อ‡าร”ั‡™ั‰™วิ˜ี—ีˆ—ุ„™สามาร–—ำ€‡ิ™€มืˆอ—ุ„™€›‡™€”ิมžั™สำหรัšารžู”, „ˆอ™•ŒƒŠˆ„หม? ”ั‡™ั‰™šุŠ„มารŒžั’™าวิ˜ีาร€”ิมžั™อืˆ™ละสิˆ‡—ีˆ€รียวˆา‚อ‡„วามžยายาม—ีˆœˆา™€›‡™อยูˆ–‰า„ุ“€›‡™›ระ€ ——ีˆ„มˆŠอšารž™ั™œˆา™—า‡„า”€”าละ manically •‰อ‡าร€žีย‡„ˆส–ิ•ิ€มืˆอมั™มา–ึ‡ •‰ม•ˆอล‰ว handicapping ส–ิ•ิ€›‡™€มสำหรัš„ุ“ƒ™รู›šš‚อ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอลอี€มืˆอมั™มา–ึ‡ handicapping €›‡™•‰ม•ˆอส–า™าร“Œ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™ eerily „ล‰ายัšระšš•‰ม•ˆอƒ™šริš——ีˆ„ุ“ำลั‡ˆ”ˆˆออยูˆัšห™ึˆ‡ƒ™—ีม‡า™ละำัšารƒ™ารวิ€„ราะหŒวิ˜ีาร—ีˆอั•รา„ˆา‚”ยสาร—ีˆ—ีมอยูˆƒ™ส–า™าร“Œšา‡อยˆา‡—ีˆ •ัวอยˆา‡ˆะ€›‡™รˆา‡ˆิ™•™าารละสˆว™ห™ึˆ‡ˆะระ—ำมาวˆาระยะ€วลา‚อ‡ฤ”ู NFL •‰ม•ˆอˆุ”™ี‰ยั‡มีวิ˜ี—ีˆ••ˆา‡‚อ‡วิ˜ีาร—ีˆœู‰Šมสามาร–—ำ™าย€Šˆ™€”ียวัšาร„ำ™ว“—ีˆล‡—‰ายหรือœลลัž˜Œ‚อ‡าร‚ˆ‡‚ั™ีฬา•อ™™ี‰—ีˆ™ีˆ€›‡™€„ล‡”ลัš€žิˆม€•ิมสำหรัš€รามี€ีˆยวัš™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล‚”ย€‰žาะารž™ั™žิาร ห™ึˆ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™€›‡™•‰ม•ˆอ—า‡ส–ิ•ิ€”ิมžั™handicappers €หลˆา™ี‰€›‡™„™—ีˆอาศัยอยูˆƒ™ส–ิ•ิ€Šˆ™ˆำ™ว™ระ—ืš „™€หลˆา™ี‰—ำƒห‰—า‡€ลือ‚อ‡žว€‚า‚ึ‰™อยูˆ—ั‰‡หม”ƒ™•ัว€ล‚หรือส–ิ•ิ ƒ™า™ะ—ีˆ€›‡™™ัž™ั™Ÿุ•šอล„ุ“ˆะมี„วามสุ‚—ีˆˆะ€รีย™รู‰วˆามีส–ิ•ิˆำ™ว™มาสามาร–ƒŠ‰€žืˆอž™ั™Ÿุ•šอล‚อ‡„ุ“„ุ“ˆะ„”‰รัš€ลือˆาส–ิ•ิšš”ั‰‡€”ิม; •ัวอยˆา‡รายŠืˆอ‚อ‡ˆุ”สำหรัš / ˆุ”•ˆอ มีส–ิ•ิ—ีˆมี€žีย‡™ัž™ั™ีฬา—ีˆอยูˆƒ™ƒˆ€Šˆ™œู‰—ีˆอาศัยอยูˆƒ™š‰า™

•ˆอˆุ”หลาหรือสิˆ‡—ีˆ„ˆา€‰ลีˆย–‰า„ำ•อš‚อ‡„ุ“ˆะ "ƒŠˆ" ล‰ว„ุ“สามาร–สร‰า‡ราย„”‰ละ„ุ“สามาร–—ำ€Šˆ™™ั‰™‚”ยาร€‚‰ารˆวมŸุ•šอลŸ™•า‹ีลี€‡ิ™ˆอ™—ีˆˆะรˆวม€›‡™ห™ึˆ‡ƒ™ลี€หลˆา™ี‰„ุ“ˆะ•‰อ‡•ระห™ั–ึ‡Žระ€šียš‚อ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าารมา•รา™ละŽระ€šียš—ั‰‡หม”—ีˆ ™ำ„›สูˆœล•อš—™—ีˆ••ˆา‡ั™ละ„วาม€สีˆย‡—ีˆƒหˆวˆาˆำ™ว™€‡ิ™—ีˆ„ุ“›‰อ™หม‰อ—ีˆƒหˆวˆา€‡ิ™ ™อˆา™ี‰ยั‡„ล‰ายัšาร‚อ€‡ิ™สระวˆาย™‰ำสˆว™ƒหˆ‚อ‡Ÿุ•šอล€‡ิ™ˆิ™•™าาร€ว‡š„‹•Œ‚อ‡ลี—ีˆมี„วาม„ล‰าย„ลึ‡ั™ ละสำหรัšžั™‚อ‡€ว‡š„‹•Œƒ™›ัˆˆุšั™„ุ“สามาร–มัˆ™ƒˆ„”‰วˆา€ว‡š„‹•Œˆำ™ว™มาˆะ€›‡™ารหลอลว‡ˆึ‡มัˆะระมั”ระวั‡Ÿุ•šอลŸ™•า‹ีšา‡ลีˆะ€รีย€‡š€‡ิ™—ีˆ„ุ“ˆะ„”‰รัš€‡ิ™ƒ™ละ€หลˆา™ี‰ล‡—ะ€šีย™„ˆา˜รรม€™ียม•ั‰‡•ˆ $ 30 –ึ‡ $ 500 สำหรัš€ว‡š„‹•Œ„รั‰‡ƒหˆอี ›ระ€ —‚อ‡ Ÿ™•า‹ีลีŸุ•šอล€‡ิ™—ีˆ€รียวˆาลี†ˆา•ัว•าย‹ึˆ‡อาˆ€›‡™Šืˆอ™ˆาลัว •ˆมั™šิ”สมารŒ—ส™ุส™า™—ีˆˆะˆิ™•™าาร€ม อะ„รลี†ˆา•ัว•าย™ี‰„มˆ€›‡™—ีˆรวม€ม—า‡ส–ิ•ิ‚อ‡ ol ”ี‚อ‡ลีŸ™•า‹ีัš€ส‰™›ระ‚อ‡ pick'em อยูˆรอ”มั™€›‡™สˆว™ห™ึˆ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าาร—ีมŸุ•šอลƒ™วิ—ยาลัย—ีˆมีาร‚™า™™ามวˆา€›‡™—ีม—ีˆž‰ - Underdogs ƒ™ handicapping ส–า™าร“Œ€รายั‡„‡อยารู‰อยา€ห‡™€žืˆอ”ูวˆา—ีม‡า™™ี‰”ำ€™ิ™ารƒ™ส–า™าร“Œ€Šˆ™ Underdogs €ลˆ™—ีˆอยูˆƒ™€มือ‡š‰า™€ิ”‚อ‡•™ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™วั•–ุ›ระส‡„Œšิ•ละ trashes —ั‰‡หม”สˆว™šุ„„ล—ีˆ€รามี„วาม€อ™€อีย‡ ‚”ยˆะลš”‰า™ "fandom" ‚อ‡—ีมส™ัšส™ุ™ƒ™‚ล‚อ‡ ™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล , •‰ม•ˆอ€›‡™ิˆรรม—ีˆ—ำ‡า™„”‰”ีƒ™ร“ีสˆว™ƒหˆ รวม€—„™ิ„›ัˆˆัย handicapping šา‡™ว‚™‰มอืˆ™ † ารž™ั™Ÿุ•šอลละ„ุ“ˆะ„”‰รัš›ระ‚ยŠ™Œ—ีˆ„ุ“•‰อ‡Š™ะƒ™อั•รา•ˆอรอ‡™ี‰ˆะ•ั‰‡„ˆายั‡„‡ƒ™วั™™ี‰ละ€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™ƒ™‚ลารž™ั™‚“ะ—ีˆ "สาย€‡ิ™". ระˆายˆุ”ละส–า™—ีˆ—ีˆ€ริˆมมี›ัหาัšาร€ลˆ™ารž™ั™ƒ™อั•รา•ˆอรอ‡หรือสิˆ‡—ีˆ€รียวˆาสาย€‡ิ™‡„ือ

football game, game sport, sport game

lundi 25 juin 2012 10:57


top eleven football manager

รˆา‡ˆิ™•™าารละสˆว™ห™ึˆ‡ˆะระ—ำมาวˆาระยะ€วลา‚อ‡ฤ”ู NFL •‰ม•ˆอˆุ”™ี‰ยั‡มีวิ˜ี—ีˆ••ˆา‡‚อ‡วิ˜ีาร—ีˆœู‰Šมสามาร–—ำ™าย€Šˆ™€”ียวัšาร„ำ™ว“—ีˆล‡—‰ายหรือœลลัž˜Œ‚อ‡าร‚ˆ‡‚ั™ีฬา•อ™™ี‰—ีˆ™ีˆ€›‡™€„ล‡”ลัš€žิˆม€•ิมสำหรัš€รามี€ีˆยวัš™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล‚”ย€‰žาะารž™ั™žิาร ห™ึˆ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™€›‡™•‰ม•ˆอ—า‡ส–ิ•ิ€”ิมžั™handicappers €หลˆา™ี‰€›‡™„™—ีˆอาศัยอยูˆƒ™ส–ิ•ิ€Šˆ™ˆำ™ว™ระ—ืš „™€หลˆา™ี‰—ำƒห‰—า‡€ลือ‚อ‡žว€‚า‚ึ‰™อยูˆ—ั‰‡หม”ƒ™•ัว€ล‚หรือส–ิ•ิ ƒ™า™ะ—ีˆ€›‡™™ัž™ั™Ÿุ•šอล„ุ“ˆะมี„วามสุ‚—ีˆˆะ€รีย™รู‰วˆามีส–ิ•ิˆำ™ว™มาสามาร–ƒŠ‰€žืˆอž™ั™Ÿุ•šอล‚อ‡„ุ“„ุ“ˆะ„”‰รัš€ลือˆาส–ิ•ิšš”ั‰‡€”ิม; •ัวอยˆา‡รายŠืˆอ‚อ‡ˆุ”สำหรัš / ˆุ”•ˆอ มีส–ิ•ิ—ีˆมี€žีย‡™ัž™ั™ีฬา—ีˆอยูˆƒ™ƒˆ€Šˆ™œู‰—ีˆอาศัยอยูˆƒ™š‰า™•ˆอˆุ”หลาหรือสิˆ‡—ีˆ„ˆา€‰ลีˆย–‰า„ำ•อš‚อ‡„ุ“ˆะ "ƒŠˆ" ล‰ว„ุ“สามาร–สร‰า‡ราย„”‰ละ„ุ“สามาร–—ำ€Šˆ™™ั‰™‚”ยาร€‚‰ารˆวมŸุ•šอลŸ™•า‹ีลี€‡ิ™ˆอ™—ีˆˆะรˆวม€›‡™ห™ึˆ‡ƒ™ลี€หลˆา™ี‰„ุ“ˆะ•‰อ‡•ระห™ั–ึ‡Žระ€šียš‚อ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าารมา•รา™ละŽระ€šียš—ั‰‡หม”—ีˆ ™ำ„›สูˆœล•อš—™—ีˆ••ˆา‡ั™ละ„วาม€สีˆย‡—ีˆƒหˆวˆาˆำ™ว™€‡ิ™—ีˆ„ุ“›‰อ™หม‰อ—ีˆƒหˆวˆา€‡ิ™ ™อˆา™ี‰ยั‡„ล‰ายัšาร‚อ€‡ิ™สระวˆาย™‰ำสˆว™ƒหˆ‚อ‡Ÿุ•šอล€‡ิ™ˆิ™•™าาร€ว‡š„‹•Œ‚อ‡ลี—ีˆมี„วาม„ล‰าย„ลึ‡ั™ ละสำหรัšžั™‚อ‡€ว‡š„‹•Œƒ™›ัˆˆุšั™„ุ“สามาร–มัˆ™ƒˆ„”‰วˆา€ว‡š„‹•Œˆำ™ว™มาˆะ€›‡™ารหลอลว‡ˆึ‡มัˆะระมั”ระวั‡Ÿุ•šอลŸ™•า‹ีšา‡ลีˆะ€รีย€‡š€‡ิ™—ีˆ„ุ“ˆะ„”‰รัš€‡ิ™ƒ™ละ€หลˆา™ี‰ล‡—ะ€šีย™„ˆา˜รรม€™ียม•ั‰‡•ˆ $ 30 –ึ‡ $ 500 สำหรัš€ว‡š„‹•Œ„รั‰‡ƒหˆอี ›ระ€ —‚อ‡ Ÿ™•า‹ีลีŸุ•šอล€‡ิ™—ีˆ€รียวˆาลี†ˆา•ัว•าย‹ึˆ‡อาˆ€›‡™Šืˆอ™ˆาลัว •ˆมั™šิ”สมารŒ—ส™ุส™า™—ีˆˆะˆิ™•™าาร€ม อะ„รลี†ˆา•ัว•าย™ี‰„มˆ€›‡™—ีˆรวม€ม—า‡ส–ิ•ิ‚อ‡ ol ”ี‚อ‡ลีŸ™•า‹ีัš€ส‰™›ระ‚อ‡ pick'em อยูˆรอ”มั™€›‡™สˆว™ห™ึˆ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าาร

—ีมŸุ•šอลƒ™วิ—ยาลัย—ีˆมีาร‚™า™™ามวˆา€›‡™—ีม—ีˆž‰ - Underdogs ƒ™ handicapping ส–า™าร“Œ€รายั‡„‡อยารู‰อยา€ห‡™€žืˆอ”ูวˆา—ีม‡า™™ี‰”ำ€™ิ™ารƒ™ส–า™าร“Œ€Šˆ™ Underdogs €ลˆ™—ีˆอยูˆƒ™€มือ‡š‰า™€ิ”‚อ‡•™ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™วั•–ุ›ระส‡„Œšิ•ละ trashes —ั‰‡หม”สˆว™šุ„„ล—ีˆ€รามี„วาม€อ™€อีย‡ ‚”ยˆะลš”‰า™ "fandom" ‚อ‡—ีมส™ัšส™ุ™ƒ™‚ล‚อ‡ ™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล , •‰ม•ˆอ€›‡™ิˆรรม—ีˆ—ำ‡า™„”‰”ีƒ™ร“ีสˆว™ƒหˆ รวม€—„™ิ„›ัˆˆัย handicapping šา‡™ว‚™‰มอืˆ™ † ารž™ั™Ÿุ•šอลละ„ุ“ˆะ„”‰รัš›ระ‚ยŠ™Œ—ีˆ„ุ“•‰อ‡Š™ะƒ™อั•รา•ˆอรอ‡™ี‰ˆะ•ั‰‡„ˆายั‡„‡ƒ™วั™™ี‰ละ€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™ƒ™‚ลารž™ั™‚“ะ—ีˆ "สาย€‡ิ™". ระˆายˆุ”ละส–า™—ีˆ—ีˆ€ริˆมมี›ัหาัšาร€ลˆ™ารž™ั™ƒ™อั•รา•ˆอรอ‡หรือสิˆ‡—ีˆ€รียวˆาสาย€‡ิ™‡„ือมี ˆำ™ว™มา—ีˆ„มˆ•ร‡ั™ ˆำ™ว™มาหรือ€ลˆ™ารž™ั™ bettors ˆะ€”ิมžั™ัš—ีม‚›ร”—ีˆˆะŠ™ะละˆะ„มˆ•ˆอรอ‡—ีˆ€—ˆา€—ียมั™šุŠ„มารŒ•‰อ‡าร”ั‡™ั‰™วิ˜ี—ีˆ—ุ„™สามาร–—ำ€‡ิ™€มืˆอ—ุ„™€›‡™€”ิมžั™สำหรัšารžู”, „ˆอ™•ŒƒŠˆ„หม? ”ั‡™ั‰™šุŠ„มารŒžั’™าวิ˜ีาร€”ิมžั™อืˆ™ละสิˆ‡—ีˆ€รียวˆา‚อ‡„วามžยายาม—ีˆœˆา™€›‡™อยูˆ–‰า„ุ“€›‡™›ระ€ ——ีˆ„มˆŠอšารž™ั™œˆา™—า‡„า”€”าละ manically •‰อ‡าร€žีย‡„ˆส–ิ•ิ€มืˆอมั™มา–ึ‡ •‰ม•ˆอล‰ว handicapping ส–ิ•ิ€›‡™€มสำหรัš„ุ“ƒ™รู›šš‚อ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอลอี€มืˆอมั™มา–ึ‡ handicapping €›‡™•‰ม•ˆอส–า™าร“Œ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™ eerily „ล‰ายัšระšš•‰ม•ˆอƒ™šริš——ีˆ„ุ“ำลั‡ˆ”ˆˆออยูˆัšห™ึˆ‡ƒ™—ีม‡า™ละำัšารƒ™ารวิ€„ราะหŒวิ˜ีาร—ีˆอั•รา„ˆา‚”ยสาร—ีˆ—ีมอยูˆƒ™ส–า™าร“Œšา‡อยˆา‡—ีˆ •ัวอยˆา‡ˆะ€›‡™

sport game, football online, game football

lundi 25 juin 2012 10:24


top eleven football manager

–‰า„ำ•อš‚อ‡„ุ“ˆะ "ƒŠˆ" ล‰ว„ุ“สามาร–สร‰า‡ราย„”‰ละ„ุ“สามาร–—ำ€Šˆ™™ั‰™‚”ยาร€‚‰ารˆวมŸุ•šอลŸ™•า‹ีลี€‡ิ™ˆอ™—ีˆˆะรˆวม€›‡™ห™ึˆ‡ƒ™ลี€หลˆา™ี‰„ุ“ˆะ•‰อ‡•ระห™ั–ึ‡Žระ€šียš‚อ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าารมา•รา™ละŽระ€šียš—ั‰‡หม”—ีˆ ™ำ„›สูˆœล•อš—™—ีˆ••ˆา‡ั™ละ„วาม€สีˆย‡—ีˆƒหˆวˆาˆำ™ว™€‡ิ™—ีˆ„ุ“›‰อ™หม‰อ—ีˆƒหˆวˆา€‡ิ™ ™อˆา™ี‰ยั‡„ล‰ายัšาร‚อ€‡ิ™สระวˆาย™‰ำสˆว™ƒหˆ‚อ‡Ÿุ•šอล€‡ิ™ˆิ™•™าาร€ว‡š„‹•Œ‚อ‡ลี—ีˆมี„วาม„ล‰าย„ลึ‡ั™ ละสำหรัšžั™‚อ‡€ว‡š„‹•Œƒ™›ัˆˆุšั™„ุ“สามาร–มัˆ™ƒˆ„”‰วˆา€ว‡š„‹•Œˆำ™ว™มาˆะ€›‡™ารหลอลว‡ˆึ‡มัˆะระมั”ระวั‡Ÿุ•šอลŸ™•า‹ีšา‡ลีˆะ€รีย€‡š€‡ิ™—ีˆ„ุ“ˆะ„”‰รัš€‡ิ™ƒ™ละ€หลˆา™ี‰ล‡—ะ€šีย™„ˆา˜รรม€™ียม•ั‰‡•ˆ $ 30 –ึ‡ $ 500 สำหรัš€ว‡š„‹•Œ„รั‰‡ƒหˆอี ›ระ€ —‚อ‡ Ÿ™•า‹ีลีŸุ•šอล€‡ิ™—ีˆ€รียวˆาลี†ˆา•ัว•าย‹ึˆ‡อาˆ€›‡™Šืˆอ™ˆาลัว •ˆมั™šิ”สมารŒ—ส™ุส™า™—ีˆˆะˆิ™•™าาร€ม อะ„รลี†ˆา•ัว•าย™ี‰„มˆ€›‡™—ีˆรวม€ม—า‡ส–ิ•ิ‚อ‡ ol ”ี‚อ‡ลีŸ™•า‹ีัš€ส‰™›ระ‚อ‡ pick'em อยูˆรอ”มั™€›‡™สˆว™ห™ึˆ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าารรˆา‡ˆิ™•™าารละสˆว™ห™ึˆ‡ˆะระ—ำมาวˆาระยะ€วลา‚อ‡ฤ”ู NFL •‰ม•ˆอˆุ”™ี‰ยั‡มีวิ˜ี—ีˆ••ˆา‡‚อ‡วิ˜ีาร—ีˆœู‰Šมสามาร–—ำ™าย€Šˆ™€”ียวัšาร„ำ™ว“—ีˆล‡—‰ายหรือœลลัž˜Œ‚อ‡าร‚ˆ‡‚ั™ีฬา•อ™™ี‰—ีˆ™ีˆ€›‡™€„ล‡”ลัš€žิˆม€•ิมสำหรัš€รามี€ีˆยวัš™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล‚”ย€‰žาะารž™ั™žิาร ห™ึˆ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™€›‡™•‰ม•ˆอ—า‡ส–ิ•ิ€”ิมžั™handicappers €หลˆา™ี‰€›‡™„™—ีˆอาศัยอยูˆƒ™ส–ิ•ิ€Šˆ™ˆำ™ว™ระ—ืš „™€หลˆา™ี‰—ำƒห‰—า‡€ลือ‚อ‡žว€‚า‚ึ‰™อยูˆ—ั‰‡หม”ƒ™•ัว€ล‚หรือส–ิ•ิ ƒ™า™ะ—ีˆ€›‡™™ัž™ั™Ÿุ•šอล„ุ“ˆะมี„วามสุ‚—ีˆˆะ€รีย™รู‰วˆามีส–ิ•ิˆำ™ว™มาสามาร–ƒŠ‰€žืˆอž™ั™Ÿุ•šอล‚อ‡„ุ“„ุ“ˆะ„”‰รัš€ลือˆาส–ิ•ิšš”ั‰‡€”ิม; •ัวอยˆา‡รายŠืˆอ‚อ‡ˆุ”สำหรัš / ˆุ”•ˆอ มีส–ิ•ิ—ีˆมี€žีย‡™ัž™ั™ีฬา—ีˆอยูˆƒ™ƒˆ€Šˆ™œู‰—ีˆอาศัยอยูˆƒ™š‰า™•ˆอˆุ”หลาหรือสิˆ‡—ีˆ„ˆา€‰ลีˆย

‚อ‡„วามžยายาม—ีˆœˆา™€›‡™อยูˆ–‰า„ุ“€›‡™›ระ€ ——ีˆ„มˆŠอšารž™ั™œˆา™—า‡„า”€”าละ manically •‰อ‡าร€žีย‡„ˆส–ิ•ิ€มืˆอมั™มา–ึ‡ •‰ม•ˆอล‰ว handicapping ส–ิ•ิ€›‡™€มสำหรัš„ุ“ƒ™รู›šš‚อ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอลอี€มืˆอมั™มา–ึ‡ handicapping €›‡™•‰ม•ˆอส–า™าร“Œ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™ eerily „ล‰ายัšระšš•‰ม•ˆอƒ™šริš——ีˆ„ุ“ำลั‡ˆ”ˆˆออยูˆัšห™ึˆ‡ƒ™—ีม‡า™ละำัšารƒ™ารวิ€„ราะหŒวิ˜ีาร—ีˆอั•รา„ˆา‚”ยสาร—ีˆ—ีมอยูˆƒ™ส–า™าร“Œšา‡อยˆา‡—ีˆ •ัวอยˆา‡ˆะ€›‡™—ีมŸุ•šอลƒ™วิ—ยาลัย—ีˆมีาร‚™า™™ามวˆา€›‡™—ีม—ีˆž‰ - Underdogs ƒ™ handicapping ส–า™าร“Œ€รายั‡„‡อยารู‰อยา€ห‡™€žืˆอ”ูวˆา—ีม‡า™™ี‰”ำ€™ิ™ารƒ™ส–า™าร“Œ€Šˆ™ Underdogs €ลˆ™—ีˆอยูˆƒ™€มือ‡š‰า™€ิ”‚อ‡•™ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™วั•–ุ›ระส‡„Œšิ•ละ trashes —ั‰‡หม”สˆว™šุ„„ล—ีˆ€รามี„วาม€อ™€อีย‡ ‚”ยˆะลš”‰า™ "fandom" ‚อ‡—ีมส™ัšส™ุ™ƒ™‚ล‚อ‡ ™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล , •‰ม•ˆอ€›‡™ิˆรรม—ีˆ—ำ‡า™„”‰”ีƒ™ร“ีสˆว™ƒหˆ รวม€—„™ิ„›ัˆˆัย handicapping šา‡™ว‚™‰มอืˆ™ † ารž™ั™Ÿุ•šอลละ„ุ“ˆะ„”‰รัš›ระ‚ยŠ™Œ—ีˆ„ุ“•‰อ‡Š™ะ
ƒ™อั•รา•ˆอรอ‡™ี‰ˆะ•ั‰‡„ˆายั‡„‡ƒ™วั™™ี‰ละ€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™ƒ™‚ลารž™ั™‚“ะ—ีˆ "สาย€‡ิ™". ระˆายˆุ”ละส–า™—ีˆ—ีˆ€ริˆมมี›ัหาัšาร€ลˆ™ารž™ั™ƒ™อั•รา•ˆอรอ‡หรือสิˆ‡—ีˆ€รียวˆาสาย€‡ิ™‡„ือมี ˆำ™ว™มา—ีˆ„มˆ•ร‡ั™ ˆำ™ว™มาหรือ€ลˆ™ารž™ั™ bettors ˆะ€”ิมžั™ัš—ีม‚›ร”—ีˆˆะŠ™ะละˆะ„มˆ•ˆอรอ‡—ีˆ€—ˆา€—ียมั™šุŠ„มารŒ•‰อ‡าร”ั‡™ั‰™วิ˜ี—ีˆ—ุ„™สามาร–—ำ€‡ิ™€มืˆอ—ุ„™€›‡™€”ิมžั™สำหรัšารžู”, „ˆอ™•ŒƒŠˆ„หม? ”ั‡™ั‰™šุŠ„มารŒžั’™าวิ˜ีาร€”ิมžั™อืˆ™ละสิˆ‡—ีˆ€รียวˆา

online football, football game, football game

lundi 25 juin 2012 09:24


top eleven football manager


–‰า„ำ•อš‚อ‡„ุ“ˆะ "ƒŠˆ" ล‰ว„ุ“สามาร–สร‰า‡ราย„”‰ละ„ุ“สามาร–—ำ€Šˆ™™ั‰™‚”ยาร€‚‰ารˆวมŸุ•šอลŸ™•า‹ีลี€‡ิ™ˆอ™—ีˆˆะรˆวม€›‡™ห™ึˆ‡ƒ™ลี€หลˆา™ี‰„ุ“ˆะ•‰อ‡•ระห™ั–ึ‡Žระ€šียš‚อ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าารมา•รา™ละŽระ€šียš—ั‰‡หม”—ีˆ ™ำ„›สูˆœล•อš—™—ีˆ••ˆา‡ั™ละ„วาม€สีˆย‡—ีˆƒหˆวˆาˆำ™ว™€‡ิ™—ีˆ„ุ“›‰อ™หม‰อ—ีˆƒหˆวˆา€‡ิ™ ™อˆา™ี‰ยั‡„ล‰ายัšาร‚อ€‡ิ™สระวˆาย™‰ำสˆว™ƒหˆ‚อ‡Ÿุ•šอล€‡ิ™ˆิ™•™าาร€ว‡š„‹•Œ‚อ‡ลี—ีˆมี„วาม„ล‰าย„ลึ‡ั™ ละสำหรัšžั™‚อ‡€ว‡š„‹•Œƒ™›ัˆˆุšั™„ุ“สามาร–มัˆ™ƒˆ„”‰วˆา€ว‡š„‹•Œˆำ™ว™มาˆะ€›‡™ารหลอลว‡ˆึ‡มัˆะระมั”ระวั‡Ÿุ•šอลŸ™•า‹ีšา‡ลีˆะ€รีย€‡š€‡ิ™—ีˆ„ุ“ˆะ„”‰รัš€‡ิ™ƒ™ละ€หลˆา™ี‰ล‡—ะ€šีย™„ˆา˜รรม€™ียม•ั‰‡•ˆ $ 30 –ึ‡ $ 500 สำหรัš€ว‡š„‹•Œ„รั‰‡ƒหˆอี ›ระ€ —‚อ‡ Ÿ™•า‹ีลีŸุ•šอล€‡ิ™—ีˆ€รียวˆาลี†ˆา•ัว•าย‹ึˆ‡อาˆ€›‡™Šืˆอ™ˆาลัว •ˆมั™šิ”สมารŒ—ส™ุส™า™—ีˆˆะˆิ™•™าาร€ม อะ„รลี†ˆา•ัว•าย™ี‰„มˆ€›‡™—ีˆรวม€ม—า‡ส–ิ•ิ‚อ‡ ol ”ี‚อ‡ลีŸ™•า‹ีัš€ส‰™›ระ‚อ‡ pick'em อยูˆรอ”มั™€›‡™สˆว™ห™ึˆ‡Ÿุ•šอลˆิ™•™าารรˆา‡ˆิ™•™าารละสˆว™ห™ึˆ‡ˆะระ—ำมาวˆาระยะ€วลา‚อ‡ฤ”ู NFL •‰ม•ˆอˆุ”™ี‰ยั‡มีวิ˜ี—ีˆ••ˆา‡‚อ‡วิ˜ีาร—ีˆœู‰Šมสามาร–—ำ™าย€Šˆ™€”ียวัšาร„ำ™ว“—ีˆล‡—‰ายหรือœลลัž˜Œ‚อ‡าร‚ˆ‡‚ั™ีฬา•อ™™ี‰—ีˆ™ีˆ€›‡™€„ล‡”ลัš€žิˆม€•ิมสำหรัš€รามี€ีˆยวัš™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล‚”ย€‰žาะารž™ั™žิาร ห™ึˆ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™€›‡™•‰ม•ˆอ—า‡ส–ิ•ิ€”ิมžั™handicappers €หลˆา™ี‰€›‡™„™—ีˆอาศัยอยูˆƒ™ส–ิ•ิ€Šˆ™ˆำ™ว™ระ—ืš „™€หลˆา™ี‰—ำƒห‰—า‡€ลือ‚อ‡žว€‚า‚ึ‰™อยูˆ—ั‰‡หม”ƒ™•ัว€ล‚หรือส–ิ•ิ ƒ™า™ะ—ีˆ€›‡™™ัž™ั™Ÿุ•šอล„ุ“ˆะมี„วามสุ‚—ีˆˆะ€รีย™รู‰วˆามีส–ิ•ิˆำ™ว™มาสามาร–ƒŠ‰€žืˆอž™ั™Ÿุ•šอล‚อ‡„ุ“„ุ“ˆะ„”‰รัš€ลือˆาส–ิ•ิšš”ั‰‡€”ิม; •ัวอยˆา‡รายŠืˆอ‚อ‡ˆุ”สำหรัš / ˆุ”•ˆอ มีส–ิ•ิ—ีˆมี€žีย‡™ัž™ั™ีฬา—ีˆอยูˆƒ™ƒˆ€Šˆ™œู‰—ีˆอาศัยอยูˆƒ™š‰า™•ˆอˆุ”หลาหรือสิˆ‡—ีˆ„ˆา€‰ลีˆย

‚อ‡„วามžยายาม—ีˆœˆา™€›‡™อยูˆ–‰า„ุ“€›‡™›ระ€ ——ีˆ„มˆŠอšารž™ั™œˆา™—า‡„า”€”าละ manically •‰อ‡าร€žีย‡„ˆส–ิ•ิ€มืˆอมั™มา–ึ‡ •‰ม•ˆอล‰ว handicapping ส–ิ•ิ€›‡™€มสำหรัš„ุ“ƒ™รู›šš‚อ‡™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอลอี€มืˆอมั™มา–ึ‡ handicapping €›‡™•‰ม•ˆอส–า™าร“Œ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™ eerily „ล‰ายัšระšš•‰ม•ˆอƒ™šริš——ีˆ„ุ“ำลั‡ˆ”ˆˆออยูˆัšห™ึˆ‡ƒ™—ีม‡า™ละำัšารƒ™ารวิ€„ราะหŒวิ˜ีาร—ีˆอั•รา„ˆา‚”ยสาร—ีˆ—ีมอยูˆƒ™ส–า™าร“Œšา‡อยˆา‡—ีˆ •ัวอยˆา‡ˆะ€›‡™—ีมŸุ•šอลƒ™วิ—ยาลัย—ีˆมีาร‚™า™™ามวˆา€›‡™—ีม—ีˆž‰ - Underdogs ƒ™ handicapping ส–า™าร“Œ€รายั‡„‡อยารู‰อยา€ห‡™€žืˆอ”ูวˆา—ีม‡า™™ี‰”ำ€™ิ™ารƒ™ส–า™าร“Œ€Šˆ™ Underdogs €ลˆ™—ีˆอยูˆƒ™€มือ‡š‰า™€ิ”‚อ‡•™ handicapping ส–า™าร“Œ€›‡™วั•–ุ›ระส‡„Œšิ•ละ trashes —ั‰‡หม”สˆว™šุ„„ล—ีˆ€รามี„วาม€อ™€อีย‡ ‚”ยˆะลš”‰า™ "fandom" ‚อ‡—ีมส™ัšส™ุ™ƒ™‚ล‚อ‡ ™ว‚™‰มารž™ั™Ÿุ•šอล , •‰ม•ˆอ€›‡™ิˆรรม—ีˆ—ำ‡า™„”‰”ีƒ™ร“ีสˆว™ƒหˆ รวม€—„™ิ„›ัˆˆัย handicapping šา‡™ว‚™‰มอืˆ™ † ารž™ั™Ÿุ•šอลละ„ุ“ˆะ„”‰รัš›ระ‚ยŠ™Œ—ีˆ„ุ“•‰อ‡Š™ะ
ƒ™อั•รา•ˆอรอ‡™ี‰ˆะ•ั‰‡„ˆายั‡„‡ƒ™วั™™ี‰ละ€›‡™—ีˆรู‰ˆัั™ƒ™‚ลารž™ั™‚“ะ—ีˆ "สาย€‡ิ™". ระˆายˆุ”ละส–า™—ีˆ—ีˆ€ริˆมมี›ัหาัšาร€ลˆ™ารž™ั™ƒ™อั•รา•ˆอรอ‡หรือสิˆ‡—ีˆ€รียวˆาสาย€‡ิ™‡„ือมี ˆำ™ว™มา—ีˆ„มˆ•ร‡ั™ ˆำ™ว™มาหรือ€ลˆ™ารž™ั™ bettors ˆะ€”ิมžั™ัš—ีม‚›ร”—ีˆˆะŠ™ะละˆะ„มˆ•ˆอรอ‡—ีˆ€—ˆา€—ียมั™šุŠ„มารŒ•‰อ‡าร”ั‡™ั‰™วิ˜ี—ีˆ—ุ„™สามาร–—ำ€‡ิ™€มืˆอ—ุ„™€›‡™€”ิมžั™สำหรัšารžู”, „ˆอ™•ŒƒŠˆ„หม? ”ั‡™ั‰™šุŠ„มารŒžั’™าวิ˜ีาร€”ิมžั™อืˆ™ละสิˆ‡—ีˆ€รียวˆา

game football, game sport, sport game

lundi 25 juin 2012 09:18


|

ouvrir la barre
fermer la barre

Vous devez être connecté pour écrire un message à alvaroholmes513

Vous devez être connecté pour ajouter alvaroholmes513 à vos amis

 
Créer un blog